Bộ thủ tục hành chính phòng Công tác học sinh, sinh viênhttp://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/624_Ban_hanh_Bo_Thu_tuc_hanh_chinh_cua_Truong_DHYD%2C_DHTN_(Phong_CTHSSV)_20200521044533417410.pdf