Biểu mẫu kèm theo của Bộ thủ tục hành chính phòng Công tác học sinh sinh viênhttp://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/Bieu_mau_PCTHSSV_202005210445395150.docx