Thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2015 - 2016