Quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/1.QuyChePhoiHopQuanLyNgoaiTru.05.2020.pdf