Hướng dẫn thực hiện tham gia BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019