Danh sách sinh viên năm thứ nhất nộp hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2020 - 2021http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/DSSV%20N%C4%82M%20TH%E1%BB%A8%20NH%E1%BA%A4T%20N%E1%BB%98P%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20C%C4%90CS.xlsx