Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ chính quy đang học tại trường