Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015, Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học đưọc đào tạo trình độ đại học hệ chính quy