Thông báo về việc xét cấp Học bổng KKHT- Học kỳ II năm học 2015-2016