Thông báo về việc chấn chỉnh chấp hành nội quy khu nội trú