Thông báo thực hiện chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2020 - 2021 cho sinh viên năm thứ nhấthttp://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%99%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20h%E1%BB%8Dc%20k%E1%BB%B3%20I%2C%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202020%20-%202021%20cho%20SV%20n%C4%83m%20th%E1%BB%A9%20nh%E1%BA%A5t.pdf