Thông báo + quyết định + danh sách sinh viên nhận Học bổng KKHT "Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế - lần 2 năm 2015