Chi tiết xem trong file đính kèm

 

http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/373_So_ket_hoc_ky_I_nam_hoc_2020_-_2021_20210329111744976970.pdf