Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2020 - 2021 cho sinh viênhttp://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20Mi%E1%BB%85n%2C%20gi%E1%BA%A3m%20h%E1%BB%8Dc%20ph%C3%AD%20h%E1%BB%8Dc%20k%E1%BB%B3%20I%2C%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202020%20-%202021%20cho%20sinh%20vi%C3%AAn.pdf