Quyết định về việc Hỗ trợ học tập năm 2020 cho sinh viên hệ chính quy đang học tại trường