Quyết định về việc điều chỉnh đối tượng, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên