Quyết định về việc bổ sung sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2019 - 2020http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/640_Bo_sung_sinh_vien_duoc_mien%2C_giam_hoc_phi_hoc_ky_II_20200521041728644640.pdf