Quyết định 928/QĐ-HSSV ngày 01/08/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung nội dung đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV