Quyết định 1516/QĐ-YD ngày 05 tháng 11 năm 2014 ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng