Hoàn trả học phí 6 tháng năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Phạm Thị Ngây