Điều chỉnh đối tượng, mức hưởng và thời gian hưởng Miễn giảm học phí đối với 02 sinh viên