Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên 

Đợt 1:

http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/1231%20C%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20r%C3%A8n%20luy%E1%BB%87n%20h%E1%BB%8Dc%20k%E1%BB%B3%20I%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202020-2021%20cho%20sinh%20vi%C3%AAn%20-%20%C4%91%E1%BB%A3t%201.pdf

Đợt 2:

http://hssv.tump.edu.vn/uploads/media/1261%20C%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20r%C3%A8n%20luy%E1%BB%87n%20h%E1%BB%8Dc%20k%E1%BB%B3%20I%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202020-2021%20cho%20sinh%20vi%C3%AAn%20(%C4%91%E1%BB%A3t%202).pdf